راهنمای سیستم

تاریخ انتشار: 1401/06/21
بازدید: 15742

 

فایل راهنمای ثبت نام در سامانه و دوره ها را از اینجا دانلود نمایید

فایل راهنمای دریافت گواهینامه دوره ها را از اینجا دانلود نمایید

فایل راهنمای دسترسی به فیلم دوره را از اینجا دانلود نمایید